Informácie so spracúvaním osobných údajov zo dňa 25.januára 2023

 

CS Music Factory, s.r.o. Kremnická 26
851 01 Bratislava
Slovenská republika
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Osobné údaje (ďalej aj “OÚ”) spracúvame v zmysle týchto podmienok.

 

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „ZÁKON“).

 

1. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ak, ste nám poskytli OÚ, budú použité:

 

A. Na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy
Uzavretie kúpnej zmluvy, plnenie kúpnej zmluvy, spracovanie platby, dodanie produktu a výkon ostatných súvisiacich činností a iných povinností súvisiace s predmetom kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom www.csmf.sk medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

 

B. Na účely registrácie
Pre vybavenie objednávky ste nám na registračnom formulári, poskytli údaje meno, priezvisko, e-mail, Vaše fakturačné údaje. Meno, priezvisko a e-mail sú využité pre potrebu registrácie účastníka, fakturačné údaje na vystavenie faktúry pre daňové účely. E–mail slúži aj ako komunikačný prostriedok.

 

Právnym základom spracúvania OÚ je čl. 6 bod 1. písm. b) GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako kupujúci a ako dotknutá osoba a aby sa na základe Vašej žiadosti ako kupujúceho a dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

page2image32298064

C. Na účely marketingu


Na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi, pričom súhlas na účely marketingu sa rozumie súhlas na poskytovanie informácií o podujatiach a novinkách prevádzkovateľa. Ak si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási zaslaním informácie na e-mail info@csmf.sk Prevádzkovateľ spracúva OÚ na účely marketingu na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

2. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb (kupujúcich). Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený právnymi predpismi, alebo je uvedený v zmluve medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje spracúvame v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

 

Údaje o totožnosti: meno, priezvisko

 

Kontaktné údaje: adresa elektronickej pošty.

 

3. TRETIE STRANY

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, nakoľko pri spracovaní objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a podobne. OÚ kupujúceho sú vo vzťahu k tretí stranám spracovávané len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas.

 

4. DOBA SPRACÚVANIA

 

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu desať rokov na účel registrácie. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov na účel marketingu.

 

5. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

 

Pri spracúvaní OÚ nedochádza k prenosu týchto OÚ do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

6. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

 

Pri spracúvaní OÚ nedochádza k profilovaniu.

 

7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)

 

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 

Medzi práva dotknutých osôb uvedených v čl. 12 a nasl. GDPR a v § 19 a nasl. ZÁKONA patria práva na informáciu alebo oznámenia o :

 1. identifikačných údajoch a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,

 2. účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,

 3. právnom základe spracúvania osobných údajov,

 4. oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak je spracovanie osobných

  údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,

 5. tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, identifikácii tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,

  alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené,

 6. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej

  určenia,

 7. práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej

  osoby, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť

  osobných údajov,

 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

 9. práve obrátiť sa na Úrad na ochranou osobných údajov a podať návrh na začatie konania

  o tom, že boli dotknuté Vašej práva podľa GDPR a ZÁKONA,

 10. tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou

  požiadavkoualebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

 11. inom účele spracúvania a ďalšie relevantné informácie uvedené vyššie, ak má prevádzkovateľv úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,

 12. právezískaťodprevádzkovateľapotvrdenieotom,čisaspracúvajúosobnéúdaje,ktoré sa jejtýkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom,

 13. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 14. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 1. oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania osobnýchúdajov,

 2. práve namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priamehomarketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať,

 3. povinnosti prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenieochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

   

  Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

   

  • písomne, pričom z obsahu žiadosti musí vyplývať, že si uplatňuje svoje právo. Ak je žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom musí byť doručená aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

CS Music Factory, s.r.o.

Kremnická 26

851 01 Bratislava

Slovenská republika

info@csmf.sk

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.januáara 2023. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ u prevádzkovateľa a v prípade legislatívnej zmeny.