Zmluva o kúpe vstupeniek
cez internetové stránky www.CSMF.SK (ďalej len ako „Zmluva“)

 

Kupujúci: …………

 

(osoba, ktorá prejaví záujem o Podujatie a súhlasí s touto zmluvou o kúpe vstupeniek)

 

 

Organizátor: ……….

Adresa: ……….
IČO: ……….

Kontakt: ……….

 

(osoba právnická/fyzická, ktorá organizuje podujatie, ktoré zverejnila na svojej internetovej stránke alebo na internetovej stránke predajcu vstupeniek, resp. prevádzkovateľom aplikácie na predaj vstupeniek iných organizátorov, ktorým je www.csmf.sk)

 

 

1. Definície

 

Pojmy uvedené v tejto Zmluve majú tento význam:

 

Aplikácia je digitálna platforma prevádzkovaná spoločnosťou CS Music Factory, s.r.o., IČO: 50 288 555, so sídlom Kremnická 2009/26, 851 01 Bratislava, určená na sprostredkovanie predaja vstupeniek týkajúcich sa kultúrnych, športových a iných spoločenských udalostí a zážitkov, ktorá je dostupná ako webová platforma na adrese www.csmf.sk. Uplatňovanie zmluvy slúži ako prostriedok na uzatvorenie zmluvy.

 

Organizátor je Používateľ Aplikácie, ktorý vytvoril Podujatie, pre ktorú predáva Vstupenky prostredníctvom Aplikácie.

 

Prevádzkovateľ, je osoba prostredníctvom, ktorého Organizátor predáva Vstupenky na Podujatie, Touto osobou je spoločnosť CS Music Factory, s.r.o., so sídlom Kremnická 26, 851 01 Bratislava, IČO: 50288555, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 110853/B (ďalej aj ako „CSMF“ alebo „Prevádzkovateľ“).

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Organizátorom a fyzickou a/alebo právnickou osobou v právnom postavení Kupujúceho, ktorej predmetom bude predaj vstupeniek na Podujatie organizované Organizátorom za kúpnu cenu kupujúcim (ďalej aj ako „Zmluva“).

 

Kupujúci je osoba, ktorá má záujem podieľať sa na určitej Podujatie, a za týmto účelom uzatvára túto Zmluvu s Organizátorom.

 

Podujatie sa rozumie koncert, spoločenské podujatie, kultúrne vystúpenie alebo iná aktivita, alebo možnosť využitia autorského diela ako digitálneho Podujatia, ktoré organizuje Organizátora propaguje prostredníctvom Aplikácie.

 

Detaily Podujatia sú údaje, ktoré Organizátor v Aplikácii individualizuje a podrobnejšie špecifikujú obsah Zmluvy o konkrétnych Podujatiach a podmienkach Vstupenky, najmä miesto, čas a spôsob konania Podujatia, cenu Vstupenky, podmienky na uplatnenie Vstupenky, identifikačné údaje organizátora a organizačné pokyny týkajúce sa Podujatia atď.

 

Vstupenka označuje právo na účasť Kupujúceho aakýchkoľvek iných osôb určených Organizátorom na konkrétne Podujatia, za podmienok, v čase a mieste alebo spôsobom určeným pre dané Podujatia Organizátorom v tejto Zmluve a Detailoch Podujatia.

 

Bankový účet znamená bankový účet, ktorý sa používa na inkasovanie platieb za Vstupenky od Kupujúcich. Takýmto účtom môže byť účet Prevádzkovateľa Aplikácie alebo účet Organizátora.

 

Digitálne Podujatie je taká udalosť, ktorá je svojou povahou sprístupnenie, zverejnením určitého autorského práva (audiovizuálnych, zvukových alebo obdobných diel) Kupujúceho v digitálnej forme výlučne na osobné použitie Kupujúceho na stanovenom mieste, v čase a dĺžke prostredníctvom Aplikácie, najmä ako tzv. „stream“ na určitého audiovizuálneho diela, napr. ako je koncert alebo umelecké predvedenie tretích osôb.

 

2. Predmet Zmluvy

 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Kupujúceho a Organizátora.

 

2.2. Táto Zmluva je zmluvou o využívaní voľného času Kupujúcim v prípade iných ako Digitálnych Podujatí a zmluvou o využití voľného času Kupujúcim v prípade Digitálnych Podujatí. Na základe Zmluvy sa Organizátor zaväzuje umožniť Kupujúcemu a prípadne osobám určeným Vstupenkou zúčastniť sa na príslušnom Podujatí spôsobom uvedeným v Detailoch Podujatia a za podmienok stanovených v Zmluve a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Organizátorovi cenu Vstupenky uvedenú v Aplikácii za každú zakúpenú Vstupenku na bankový účet.

 

2.3. Obsah tejto Zmluvy pozostáva zo Zmluvy a Detaily Podujatia, ktoré sú jej súčasťou a sú Kupujúcemu prístupné priamo v Aplikácii pred uzatvorením Zmluvy.

 

3. Zmluva

 

3.1. Prostredníctvom Aplikácie sa Kupujúcemu ponúka možnosť uzavrieť Zmluvu s Organizátorom v elektronickej podobe.

 
 

3.2. V Aplikácii si Kupujúci vyberie Podujatie a počet Vstupeniek, prípadne iné parametre Zmluvy predpokladané v Aplikácii.

 

3.3. Kupujúci, ktorý nie je registrovaný užívateľ Aplikácie, je povinný uviesť svoje údaje pravdivo a správne v príslušnom formulári v Aplikácii.

 

3.4. Kupujúci, ktorý je zaregistrovaným užívateľom v Aplikácii a je prihlásený do svojho užívateľského účtu, uzatvára túto Zmluvu s údajmi vyplnenými na tomto jeho užívateľskom účte.

 

3.5. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť a úplnosť údajov uvedených v nákupnom formulári alebo vo svojom užívateľskom účte pred konečným potvrdením kúpy Vstupenky.

 

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že Vstupenka je vystavená podľa údajov poskytnutých Kupujúcim v čase uzavretia Zmluvy a oprávňuje na účasť na Podujatí len osobu alebo osoby podľa údajov v nej uvedených. Neskoršie zmeny alebo opravy údajov Kupujúceho nemusia byť Organizátorom akceptované a nemusí byť možné Vstupenku uplatniť.

 

3.7. Zmluva je uzatvorená okamihom, keď kupujúci potvrdí posledný krok v kúpnom formulári v Aplikácii. Bezprostredne pred týmto krokom je Kupujúci informovaný o tom, že ide o konečný prejav vedúci k uzavretiu Zmluvy a je mu umožnené skontrolovať správnosť údajov, Detailoch Podujatia, celkovej cene Vstupenky alebo Vstupeniek, ktoré má Kupujúci zaplatiť a celé znenie uzatváranej Zmluvy.

 

3.8. Potvrdením kúpy Vstupenky Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Detailmi Podujatia a s obsahom Zmluvy. Ak si Kupujúci zakúpil Vstupenku na Digitálne Podujatie, Kupujúci súčasne vyhlasuje a výslovne súhlasí s tým, že Organizátor začal s plnením Zmluvy ešte pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

 

4. Vstupenky

 

4.1. Vstupenka v elektronickej podobe je doručená Kupujúcemu, ktorý nie je zaregistrovaný vo svojom užívateľskom účte v Aplikácii, na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim pri kúpe Vstupenky.

 

4.2. Vstupenka v elektronickej podobe je doručená Kupujúcemu, ktorý je zaregistrovaný vo svojom užívateľskom účte v Aplikácii, na e-mailovú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte v Aplikácii a zároveň uloženú v Aplikácii.

 

4.3. Ak Aplikácia umožňuje zakúpenie Vstupenky aj v tlačenej podobe, Kupujúcemu sú poskytnuté údaje a informácie potrebné na vyzdvihnutie vytlačenej Vstupenky na určenom mieste tretej strany. Ak si Kupujúci vyberie vytlačenú Vstupenku, je povinný si Vstupenky vyzdvihnúť v čase zodpovedajúcom obvyklým otváracím hodinám tohoto miesta tretej strany.

 

4.4. Kupujúci je oprávnený používať Vstupenku len spôsobom, ktorý predpokladá využitie práva zo Vstupenky, elektronickú Vstupenku vytlačiť alebo uloženie jej kópie vo svojom zariadení.

 

4.5. Pokiaľ Organizátor výslovne nestanoví pre dané Podujatie inak, Kupujúci nie je oprávnený postúpiť kúpnu Zmluvu ako celok alebo previesť Vstupenku na tretiu osobu.

 

4.6. Kupujúci nie je povinný žiadnym spôsobom zasahovať do vystavenej vstupenky, meniť jej obsah a údaje, ani vytvárať napodobeniny Vstupenky.

 

4.7. Kupujúci berie na vedomie, že pravosť a správnosť Vstupeniek bude Organizátorom pred umožnením vstupu na Podujatie dôkladne skontrolovaná a zaväzuje sa poskytnúť Organizátorovi na tento účel súčinnosť.

 

5. Platba ceny Vstupenky

 

5.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za Vstupenku bankovým prevodom na bankový účet alebo na ktorýkoľvek zo spôsobov platby uvedených v Aplikácii ihneď po potvrdení objednávky Vstupenky.

 

5.2. Cena každej Vstupenky je zobrazená v Aplikácii v Detailoch Podujatia pre každé Podujatie.

 

5.3. Cena za Vstupenku sa považuje za zaplatenú Kupujúcim okamihom pripísania platby na bankový účet v plnej výške.

 

5.4. Ak cena Vstupenky nebude pripísaná na bankový účet do 120 minút od uzavretia Zmluvy, táto Zmluva sa od začiatku ruší, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 

6. Povinnosti Kupujúceho

 

6.1. Kupujúci sa zaväzuje, že on a ďalšie osoby zúčastňujúce sa Podujatia na základe Vstupenky budú spĺňať podmienky stanovené Organizátorom pre príslušné Podujatie, najmä organizačné a bezpečnostné pokyny stanovené na mieste konania.

 

6.2. Kupujúci je povinný pred vstupom na Podujatie, alebo Digitálne Podujatie prejsť bezpečnostnou kontrolou Organizátora tak, aby skontroloval dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo platnosti Vstupenky, a to aj počas trvania Podujatia.

 

6.3. Kupujúci nie je oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny alebo nahrávky Digitálneho Podujatia, distribuovať alebo používať ich iným spôsobom, ako je uvedené v tejto Zmluve, ani nesmie umožniť tretím osobám využívať práva zo Vstupenky na Digitálne podujatie.

 

7. Povinnosti Organizátora

 

7.1. Organizátor sa zaväzuje umožniť Kupujúcemu alebo osobám uvedeným na Vstupenke zúčastniť sa Podujatia, ktoré nie je Digitálnym podujatím, spôsobom uvedeným v Detailoch Podujatia a tejto Zmluvy.

 

7.2. V prípade, že ide o Podujatie je Digitálnym Podujatím, je Organizátor povinný umožniť Kupujúcemu, za podmienok uvedených v Detailoch Podujatia, v čase, dĺžke a spôsobom predpokladaným v Aplikácii. Umožniť použiť takéto dielo osobnú potrebu Kupujúceho.

 

7.3. V prípade zrušenia alebo normalizácie Podujatia Organizátor, po vzájomnej písomnej dohode s Kupujúcim, je povinný vrátiť zaplatenú cenu Vstupenky Kupujúcemu alebo táto Vstupenka bude platná na iný termín zrušeného Podujatia, alebo bude platná na iné Podujatie. Organizátor je povinný splniť túto povinnosť sám alebo prostredníctvom tretích osôb, najmä prostredníctvom prevádzkovateľa Aplikácie.

 

8. Informácie pre spotrebiteľov

 

8.1. Organizátor informuje Kupujúceho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá dohode o využití voľného času Kupujúcim, resp. sprístupnenie digitálneho obsahu na Digitálne Podujatia, ktoré bude Kupujúcemu v plnom rozsahu plnené s výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, a preto Kupujúci nie je oprávnený ako spotrebiteľ odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od uzavretia Zmluvy.

 

8.2. Identifikačné údaje Organizátora a ceny Vstupeniek sú k dispozícii v Aplikácii pre každé Podujatie. Text tejto Zmluvy je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie v Aplikácii.

 

8.3. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby a vždy ich znáša Kupujúci.

 

8.4. Organizátor ďalej informuje Kupujúceho, že digitálny obsah pre Digitálne Podujatie vyžaduje minimálne hardvérové a softvérové vybavenie potrebné na spustenie Aplikácie a prehrávanie bežného audiovizuálneho obsahu.

 

9. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 

9.1. Kupujúci, fyzická osoba, ktorá koná v právnych vzťahoch s Organizátorom sa na neho ako spotrebiteľa aplikujú sa príslušné́ ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ́ alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ́ neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebitelia pri predaji na diaľku“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spot́rebitelia a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ́ aj ako „ zákon o ochrane spotrebitelia“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov. Ak je Kupujúcim právnická́ osoba, na daný́ právny vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú́ okrem ustanovení ́ Všeobecných obchodných podmienok Organizátora aj príslušné́ ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný́ zákonník v znení ́ neskorších predpisov.

 

9.2. V prípade sporu medzi fyzickou osobou, ktorá má postavenie spotrebiteľa, a Organizátorom vyplývajúceho z tejto Zmluvy je táto fyzická osoba oprávnená podať návrh na mimosúdne riešenie sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii na základe kontaktných údajov dostupných na webovej stránke www. soi.sk. Podanie návrhu a následné mimosúdne urovnanie sporu je pre kupujúceho bezplatné, pričom všetky prípadné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s mimosúdnym urovnaním sporu, znáša každá strana samostatne. Pre Kupujúceho je voľba mimosúdneho riešenia sporov dobrovoľná.

 

9.3. Možnosť podania návrhu na mimosúdne riešenie sporov u Organizátora sa vzťahuje výlučne na spory týkajúce sa Zmluvy, t.j. nie na vzájomné spory medzi Kupujúcim a prevádzkovateľom Aplikácie.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1. Ak by sa niektoré ustanovenie Zmluvy stalo neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť zostávajúcich ustanovení zostáva nedotknutá.

 

10.2. Kupujúci a Organizátor prehlasujú, že znenie tejto Zmluvy zodpovedá ich právu a slobodnej vôli, uzatvárajú túto Zmluvu po jej prečítaní a oboznámení sa s Detailmi Podujatia a informáciami pre Kupujúceho, a zaväzujú sa dodržiavať túto Zmluvu, čím Kupujúci zaplatením ceny príslušnej Vstupenky a Organizátor zverejnením Podujatia v Aplikácii navzájom potvrdzujú.

 

___________________ Kupujúci

 

__________________ Organizátor